ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Τίτλος – ‘Εδρα – Σκοττός

Άρθρο Ιο

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η πρόοδος του αθλήματος της καλαθόσφαιρας στη χώρα μας, η αύξηση του αριθμού των κριτών της καλαθόσφαιρας, η μέριμνα για την πληρέστερη κατάρτιση των νέων κριτών και την ενημέρωση των παλαιοτέρων, η καλύτερη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης και των Σωματείων που ανήκουν σ’ αυτές, ή από κοινού με άλλους Συνδέσμους και άλλες οργανώσεις αντιμετώπιση των ζητημάτων της καλαθόσφαιρας, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, η προστασία των δικαιωμάτων των κριτών και η επίβλεψη της σωστότερης εκτέλεσης των καθηκόντων και των υποχρεώσεων τους. Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί από τον Σύνδεσμο με κατάλληλα σεμινάρια, με διαλέξεις, με ίδρυση και λειτουργία σχολών κριτών, με την πραγματοποίηση εκδρομών για την παρακολούθηση αξιόλογων αγώνων, με την έκδοση πληροφοριακών εντύπων, με την οργάνωση συνεστιάσεων και άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων και τέλος με κάθε τρόπο που κρίνεται σκόπιμος για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 3ο

Μέλη του συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν όλοι όσοι έχοντας συγκεντρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποφοίτησαν από την επίσημη Σχολή Κριτών, πέτυχαν στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου ή διπλώματος του κριτή.

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπεται η διάκριση σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη.

Για την εγγραφή του νέου μέλους, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Συνδέσμου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγράφει ως μέλος του Συνδέσμου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλος του Συνδέσμου. Κατά της πράξης αυτής ή της 

παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Συνδέσμου σε δήλωση βούλησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους, ο οποίος ανακηρύσσεται από την Γενική Συνέλευση και μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που επέδειξαν ενδιαφέρον για τους σκοπούς του Συνδέσμου και βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο τον Σύνδεσμο.

Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν καμία εισφορά, μπορούν όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν γνώμη άνευ ψήφου. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να απονεμηθεί από την Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συνδέσμου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του Συνδέσμου οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείρισή του, όπως τα παρακάτω κωλύματα και περιορισμοί προκύπτουν από το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 ως ισχύει:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης ανώτερη του ενός (1) έτους για οποιαδήποτε πράξη που τελέστηκε με δόλο και για τα πλημμελήματα του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 41Δ και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 41ΣΤ είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα λοιπά ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Το κώλυμα της παρούσας δεν συντρέχει όταν, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, η αμετάκλητη καταδίκη αφορά σε πράξη που τελέστηκε από αμέλεια.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με την παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 130, περί της υποχρέωσης τήρησης φιλάθλου πνεύματος του Ν. 2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία, εφόσον αυτή έχει επικυρωθεί με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) μετά από άσκηση προσφυγής ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ..

Οι εν ενεργεία Κριτές δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού Σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. 

Δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως μέλη του Συνδέσμου το προσωπικό αυτού, για όσο χρόνο διαρκεί η εργασιακή σχέση με το Σύνδεσμο και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της.

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Συνδέσμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:

(αα) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα’, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα’ έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

(αβ) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α’ ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α’, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α’.

(ay) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α’ και

(αδ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α’, β’ και γ’.

Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (ΑΧ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4ο

Όλα τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν αυτό το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εργάζονται για την επιτυχία των σκοπών του Συνδέσμου.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη του Συνδέσμου που εγγράφονται στη δύναμη καταβάλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Συνδέσμου εφάπαξ εισφορά ποσού δέκα (10) ευρώ για την εγγραφή τους.

Όλα τα εν ενεργεία μέλη του Συνδέσμου καταβάλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Συνδέσμου: 1) Ετήσια συνδρομή ποσού είκοσι (20) ευρώ και 2) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) από την αποζημίωση του κάθε αγώνα που ορίζονται και διευθύνουν.

Τα μη εν ενεργεία μέλη καταβάλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Συνδέσμου ετήσια συνδρομή ποσού είκοσι (20) ευρώ.

Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν εισφορές ή συνδρομές πάσης φύσης.

Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται μετά από απόφαση του Δ.Σ η οποία θα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των παραπάνω εισφορών δεν θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. Μέλη που καθυστερούν τις παραπάνω εισφορές για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ..

Το Δ.Σ μπορεί με νεώτερη απόφαση του, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου μέλους να επαναγράψει το μέλος αυτό ύστερα όμως από την άμεση καταβολή των καθυστερημένων εισφορών.

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο, αφού υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ για την διαγραφή του, τρεις τουλάχιστον μήνες προ της λήξης του λογιστικού έτους, αλλά υποχρεώνεται στην καταβολή των τυχόν καθυστερούμενων εισφορών μέχρι την 4 

ημερομηνία διαγραφής του και δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνδέσμου? Η αποχώρηση ισχύει από το τέλος του λογιστικού έτους.

Άρθρο 6ο

Τα μέλη του Συνδέσμου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συνδέσμου.

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να παρίστανται στις εκάστοτε Γ.Σ να παίρνουν το λόγο, να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ και γενικά να έχουν γνώμη για κάθε ζήτημα που τίθεται στην Γ.Σ και έχει σχέση με τους σκοπούς του Συνδέσμου, ενώ δικαίωμα ψήφου στις Γ. Σ. έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη.

Τα Μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

α) να συμμορφώνονται και να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού και στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., β) Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο, γ) Να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς και να απέχουν από οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να επιφέρουν ηθική ή υλική ζημία του Συνδέσμου.

Άρθρο 7ο

Κάθε μέλος το οποίο δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ ή της Γ.Σ αντιτίθεται στους σκοπούς, τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τα μέλη από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου και επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα του κριτή, τιμωρείται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, με διάφορες πειθαρχικές ποινές, όπως επίπληξη (γραπτή ή προφορική),στέρηση καθηκόντων κριτή, προσωρινή και οριστική αποβολή από τον Σύνδεσμο. Οι τιμωρίες που αφορούν επίπληξη και στέρηση καθηκόντων κριτή αποφασίζονται από το Δ.Σ., οι δε τιμωρίες περί προσωρινής ή οριστικής αποβολής κριτή αποφασίζονται από την Γ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση το μέλος που διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται έγγραφα με κλήση που δύναται να του επιδίδεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει και χρησιμοποιείται για την λοιπή αλληλογραφία, από το Δ.Σ που ασκεί την πειθαρχική εξουσία σε απολογία, μέσα σε εύλογη προθεσμία και αν περάσει άπρακτη η προθεσμία για την απολογία, το Δ.Σ αποφασίζει χωρίς αυτήν. Το μέλος που ελέγχεται πειθαρχικά και τιμωρείται μπορεί να ασκήσει προσφυγή εναντίον της απόφασης αυτής μέσα σε ένα μήνα από την γνωστοποίηση της σ’ αυτό, ενώπιον της Γ.Σ υποχρεουμένου του Δ.Σ να εισάγει την προσφυγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Ειδικότερα σε περίπτωση αποβολής μέλους, αυτό δικαιούται σε προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου αν η αποβολή έγινε ενάντια στους όρους του καταστατικού ή αν δεν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι για την επιβολή αυτής, μέσα σε δύο (2) μήνες από την γνωστοποίηση σ’ αυτό της απόφασης αποβολής.

Μέλος του Συνδέσμου που τιμωρείται είτε με επίπληξη είτε με στέρηση καθηκόντων κριτή έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκάστοτε αρχαιρεσίες του Συνδέσμου. Μέλος που έχει αποβληθεί είτε προσωρινώς είτε οριστικώς με απόφαση της Γ.Σ. του Συνδέσμου στερείται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκάστοτε αρχαιρεσίες

εκλογών του Συνδέσμου. Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος του Συνδέσμου που εξελέγη για το αξίωμα είτε του μέλους του Δ.Σ. είτε μέλους της ελεγκτικής επιτροπής, αποβληθεί, είτε προσωρινώς, είτε οριστικώς με μεταγενέστερη της εκλογής του οριστική όφαση της Γ.Σ., τότε αποβάλλεται οριστικώς από το εν λόγω αξίωμα, ταυτόχρονα δε το

^ιαδέχεται στην θέση του το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγέν μέλος του Συνδέσμου.

Άρθρο 8ο

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου εφοδιάζονται με δελτίο αναγνώρισης μέλους το οποίο εκδίδεται με μέριμνα του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο

Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία(3) χρόνια από την τακτική Γ.Σ. με μυστική και δι’ ενιαίου ψηφοδελτίου ψηφοφορίας και αποτελείται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία,Ειδικό Γραμματέα και δύο μέλη.

Άρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. ύστερα από γραπτή αίτησή τους, στην οποία θα περιγράφονται με σαφήνεια τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της αίτησης στο Σύνδεσμο, αλλιώς συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο ή από το Γενικό Γραμματέα ή από το αρχαιότερο μέλος του Συνδέσμου που είναι και μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν κατά τη συνεδρίασή του παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Το Δ.Σ. δύναται να συνεδριάζει και χωρίς φυσική παρουσία, δηλαδή εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης με σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων με φανερή ψηφοφορία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχεύει η ψήφος του Προέδρου.

Τα Πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη και είναι υποχρεωτική η αναγραφή σ’ αυτά της διαφωνίας μέλους για την απόφαση που λήφθηκε.

Άρθρο 11ο

Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύνδεσμο βάσει των νόμων και του καταστατικού, αποφασίζει για κάθε σχετικό με την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών από τον Σύνδεσμο θέματος, εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ., διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο, αποφασίζει για κάθε δαπάνη σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και

w υποβάλει στην έγκριση της Γ.Σ. τον απολογισμό. Το Δ.Σ προκηρύσσει τις εκλογές για την ^ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, στο δε διάστημα από την προκήρυξη των ‘-“φλογών και μετέπειτα δεν δύναται να παίρνει αποφάσεις για θέματα τιμωρίας μελών, ’^βναται όμως να διεκπεραιώνει τα τρέχοντα ζητήματα του Συνδέσμου (όπως ορισμούς κ.

z Το Δ.Σ ορίζει με απόφαση του τους εκπροσώπους, τακτικούς και αναπληρωματικούς στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας (Ο.Κ.Κ.Ε).

Άρθρο 12ο

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις και πέντε (5) στο σύνολο για διάστημα έξι (6) μηνών, εκπίπτει από την θέση του και αντικαθίσταται από το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος μετά από απόφαση του Δ.Σ. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κάποιου μέλους του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης από το Δ.Σ. ενός εκ των μελών που κατέχουν τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία τότε ακολουθεί αναδιάρθρωση του Δ.Σ. Αν υφίσταται παραίτηση οποιοσδήποτε άλλου μέλους του Δ. Σ. το οποίο κατέχει κάποια θέση σε επιτροπές (Π.Ε.Δ,Ε.ΚΑ.Σ.Θ κ.λ.π) τότε γίνεται εκ νέου ορισμός από το Δ.Σ.

Άρθρο 13ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον όλων των αρχών και σε όλες τις σχέσεις και διαφορές του.

Επίσης ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, εντέλλεται την πληρωμή των από τον προϋπολογισμό προβλεπομένων εξόδων καθώς και κάθε άλλης έκτακτης δαπάνης που αποφασίζεται από το Δ.Σ., ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και γενικά επιβλέπει και μεριμνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.

Έγγραφο που δε φέρει την υπογραφή του Προέδρου θεωρείται ανυπόστατο και δε δεσμεύει το Σύνδεσμο.

Άρθρο 14ο

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα τα έργα αυτού. Όταν ο Αντιπρόεδρος κωλύεται να ασκήσει τα παραπάνω καθήκοντα, αυτά τα ασκεί ο αρχαιότερος σύμβουλος.

Άρθρο 15ο

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει την σφραγίδα, το αρχείο και τα μητρώα του Συνδέσμου, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα, τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων εγγράφων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Άρθρο 16ο

Ο Σύνδεσμος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώο Μελών.

β) Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Εσόδων – Εξόδων.

ε) Περιουσιακών Στοιχείων.

στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Άρθρο 17ο

Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις για λογαριασμό του Συνδέσμου βάσει γραμματίων εισπράξεως που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και τη δική του καθώς και την σφραγίδα του Συνδέσμου.

Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Ο Ταμίας υποβάλει στο Δ.Σ οικονομικό απολογισμό της θητείας του και εισηγείται σχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Έχει την ευθύνη όλης της οικονομικής διαχείρισης και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων καθώς και κάθε ανωμαλία της διαχείρισης του.

Ο Ταμίας υποβάλει ανά δίμηνο στο Δ.Σ κατάσταση Ταμείου, μπορεί δε να έχει στα χέρια του για τρέχουσες ανάγκες μέχρι και, 300,00 ευρώ, ενώ τα επί πλέον χρήματα κατατίθενται υποχρεωτικά σε μία Τράπεζα και στο όνομα του Συνδέσμου. Η ανάληψη από την Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού ενεργείται από τον Ταμία μετά από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 18ο

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές συγκαλούνται μία φορά το χρόνο και τον μήνα Μάιο, έκτακτες δε όσες φορές το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) ταμειακά εντάξει μέλη με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. στην οποία θα αναφέρουν υποχρεωτικά τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει την Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της .

Οι προσκλήσεις για τις Γ.Σ. γίνονται από τον Πρόεδρο με τη μέριμνα του οποίου δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Συνέλευση ημέρα Συνεδρίασης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη Γ.Σ. τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Συνδέσμου ή σε οποιοδήποτε άλλο εμφανές σημείο των γραφείων και στον ιστότοπο του Συνδέσμου εφόσον υπάρχει και θα πρέπει να περιέχει με ποινή ακυρότητας με λεπτομέρεια τον τόπο , το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ., αν η ΓΣ που καλείται είναι τακτική ή έκτακτη, εάν είναι η πρώτη ή δεύτερη και τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις καταρτίζεται από το Δ.Σ. και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών και ο κατάλογος των ταμειακώς εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το αργότερο έως και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης, οπότε και το αργότερο έως την προηγουμένη

ημέρα της διεξαγωγής της Συνέλευσης δημοσιεύεται ο σχετικός κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση , δηλαδή δεν παρίστανται σ’αυτήν τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη, καλείται δεύτερη εντός οκτώ (8) ημερών, οπότε θεωρείται σε απαρτία, όσος κι αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν επιτρέπεται προσθήκη ή αφαίρεση θεμάτων από την ημερήσια διάταξη, ενώ η πρόσκληση για τη δεύτερη συνέλευση μπορεί να γίνει με μία μόνο πρόσκληση, δηλαδή ταυτόχρονα με την πρόσκληση για την πρώτη Συνέλευση»

Οι αποφάσεις των συνελεύσεων παίρνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών, είτε με φανερή ψηφοφορία, είτε με μυστική εφόσον πρόκειται για προσωπικά θέματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.

Για την λήψη αποφάσεως αφορούσης τροποποίηση του καταστατικού ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών.

Ειδικότερα για την λήψη απόφασης περί διαλύσεως του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία των 3/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων κατά την ψηφοφορία.

Άρθρο 19ο

Η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κανένα άλλο θέμα δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί, κάθε άλλη απόφαση δε που παίρνεται κατά παράβαση των παραπάνω είναι απόλυτα άκυρη.

Η Γ.Σ. συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών αλλά δύναται να συνεδριάζει και εξ αποστάσεως, μέσω οποιοσδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων προσώπων.

Στις Γ.Σ. προεδρεύει κάθε φορά Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από αυτήν, δύναται δε να είναι και ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις των αρχαιρεσιών

Κάθε ζήτημα που προκύπτει στη Γ.Σ. και δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, λύνεται με ψηφοφορία των μελών.

Το δικαίωμα του να βρίσκεται κάποιος στις Γ.Σ. είναι απόλυτα προσωπικό και απαγορεύεται η αντιπροσώπευση

Άρθρο 20ο

Κατά την τακτική Γ.Σ. λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του έτους που πέρασε, διαβάζονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός, καθώς και η για τον έλεγχο της διαχείρισης έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και μετά η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 21ο 

Κατά την τακτική Γ.Σ. γίνονται αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι η ίδια με αυτήν του Δ.Σ. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλουν αιτήσεις προς το Δ.Σ. μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την Γ.Σ. Οι αρχαιρεσίες γίνονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της οποίας Προεδρεύει Δικηγόρος , μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Συνδέσμου.

Η καταχώρηση των υποψηφίων μελών γίνεται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτιο που φέρει πάνω από επτά (7) σταυρούς προτιμήσεως είναι άκυρο και δεν προσμετράται κανένας σταυρός. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που πήραν περισσότερους ψήφους, σε περίπτωση ισοψηφίας δε γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Από αυτούς εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, για δε την εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι, όλοι δε οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί.

Μετά το τέλος της καταμέτρησης των ψήφων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και καθορίζει τη σειρά των αναπληρωματικών. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους που είναι μέλη της και από τον Πρόεδρο και παραδίδεται με όλα τα σχετικά της εκλογής στο Πρόεδρο του Δ.Σ.

Το κατά παραπάνω Δ.Σ. που εκλέχθηκε, συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο και με την Προεδρία του συγκροτείται σε σώμα μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξάγονται με διαφορετικό τρόπο εφόσον Νόμος ρυθμίζει διαφορετικά τα ζητήματα αυτά και υπερισχύειτου Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22ο

Η Εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, ιδίως δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συνδέσμου και να ελέγχει όποτε θέλει το Ταμείο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή της, εκλέγει Πρόεδρο ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται και οι αποφάσεις της για τους ελέγχους που κάνει καθώς και οι εκθέσεις της προς τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 23ο

Τακτικοί πόροι του Συνδέσμου είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, έκτακτοι δε οι διάφορες επιχορηγήσεις, δωρεές κληροδοσίες, οι τόκοι από τα κεφάλαια και κάθε νόμιμο έσοδο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν οι τακτικοί πόροι να αυξομειώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 24ο

Ο Σύνδεσμος δεν διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή αν συντρέχουν οι από το νόμο οριζόμενοι λόγοι. Σε όλες τις περιπτώσεις, για τη διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται η ειδική πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 18 αυτού του καταστατικού.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου όλα τα περιουσιακά στοιχεία αυτού περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25ο

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα η οποία φέρει εξωτερικά σε κύκλο τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και στο εσωτερικό της μια «μπασκέττα» (καλάθι) και μέσα σ’ αυτήν μία σφαίρα και από κάτω ένα χρονόμετρο.

Άρθρο 26ο

Ο Σύνδεσμος μπορεί να εγγράφει μέλος της Ομοσπονδίας που θα δημιουργηθεί Επίσης μπορεί να συνεργάζεται με άλλους συνδέσμους και ομοσπονδίες, παραμένει όμως πάντοτε διοικητικά και οικονομικά αυτοτελής και αυτόνομος, χωρίς να επιτρέπεται η επέμβαση αυτών στη διοίκηση ή στην οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου.

Άρθρο 27ο

Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος εγκρίνεται από την πρώτη Γ.Σ. και τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 28ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό και τους νόμους, ρυθμίζεται προσωρινά από το Δ.Σ με γνώμονα τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, οριστικά δε από τη Γ.Σ. η οποία συγκαλείται γι’ αυτόν τον σκοπό μέσα σε ένα μήνα.

Άρθρο Ακροτελεύτιο

Αυτό το καταστατικό που αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα και ψηφίστηκε από τη συνέλευση των ιδρυτών τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την εγγραφή του Συνδέσμου στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.