ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία <<ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ>>, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2ο
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η πρόοδος του αθλήματος της καλαθόσφαιρας στη χώρα μας, η αύξηση του αριθμού των κριτών της καλαθόσφαιρας, η μέριμνα για την πληρέστερη κατάρτιση των νέων κριτών και την ενημέρωση των παλαιοτέρων, η καλύτερη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης και των Σωματείων που ανήκουν σ’ αυτές, ή από κοινού με άλλος Συνδέσμους και άλλες οργανώσεις αντιμετώπιση των ζητημάτων της καλαθόσφαιρας, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου,η προστασία των δικαιωμάτων των κριτων και η επίβλεψη της σωστότερης εκτέλεσης των καθηκόντων και των υποχρεώσεων τους. Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί απο τον Σύνδεσμο με κατάλληλα σεμινάρια, με διαλέξεις, με ίδρυση και λειτουργία σχολών κριτών, με την πραγματοποίηση εκδρομών για την παρακολούθηση αξιόλογων αγώνων, με την έκδοση πληροφοριακών εντύπων, με την οργάνωση συνεστιάσεων και άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων και τέλος με κάθε τρόπο που κρίνεται σκόπιμος για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 3ο
Μέλη του συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν όλοι όσοι έχοντας συγκεντρώσει τις νόμιμες προυποθέσεις,αποφοίτησαν απο την επίσημη Σχολή Κριτών, πέτυχαν στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου ή διπλώματος του κριτού.

Για την εγγραφή του νέου μέλους,απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Συνδέσμου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμίασ εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Συνδέσμου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλος του Συνδέσμου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφης του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Συνδέσμου σε δήλωση βούλησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους, ο οποίος ανακηρύσσεται απο την Γενική Συνέλευση και μετά απο εισήγηση του Δ.Σ.

Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που επέδειξαν ενδιαφέρον για τους σκοπούς του Συνδέσμου και βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο τον Σύνδεσμο.

Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν καμία εισφορά, μπορούν όμως να παρίστανται στισ Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν γνώμη άνευ ψήφου. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις,μπορεί να απονεμηθεί απο την Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου.

Τόσο οι ενεργεία κριτές, όσο και οι μη εν ενεργεία δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου ή Συνδέσμου που καλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης.

Άρθρο 4ο
Όλα τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν αυτό το καταστικό, τον εσωτερικό κανονισμό και να παιθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εργάζονται για την επιτυχία των σκοπων του Συνδέσμου.

Άρθρο 5ο
Τα μέλη του Συνδέσμου που εγγράφονται στην δύναμη του καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Συνδέσμου εφάπαξ εισφορά δέκα (10) € για το δικαίωμα εγγραφής τους. Όλα τα εν ενεργεία μέλη του Συνδέσμου καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Συνδέσμου 1) ετήσια συνδρομή είκοση (20) € και 2) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),{Γ.Σ 01/04/14} απο την αποζημιώση κάθε αγώνος που ορίζονται και διευθύνουν.

Τα μη εν ενεργεία μέλη καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Συνδέσμου ετήσια συνδρομή είκοση (20)€, τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν εισφορές ή συνδρομές πάσης φύσης.Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται μετά από απόφαση του Δ.Σ η οποία θα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των παραπάνω εισφορών κατά περίπτωση δεν δικαιούνται να παρίστανται στις Γ.Σ. Μέλη που καθηστερούν τις παραπάνω εισφορές πάνω απο έξη (6) μήνες, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ μπορεί με νεώτερη απόφαση του, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου μέλους να επαναγράψει το μέλος αυτό ύστερα όμως απο την άμεση καταβολη των καθυστερημένων εισφορων.

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο, αφού υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ για την διαγραφή του, τρεις τουλάχιστον μήνες προ της λήξης του λογιστικού έτους, αλλά υποχρεώνεται στην καταβολή των τυχόν καθυστερούμενων εισφορών μέχρι την ημερομηνία διαγραφής του και δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνδέσμου. Η αποχώρηση ισχύει από το τέλος του λογιστικού έτους.

Άρθρο 6ο
Τα μέλη του Συνδέσμου,πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συνδέσμου. Δεν δικαιούνται να εγγραφούν μέλη του Συνδέσμου τα άτομα που δεν πληρούν τις νόμιμες προυποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.2725/1999. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να παρίστανται στις εκάστοτε Γ.Σ να παίρνουν το λόγο, να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ και γενικά να έχουν γνώμη για κάθε ζήτημα που τίθεται στην Γ.Σ και έχει σχέση με τους σκοπούς του Συνδέσμου.

Άρθρο 7ο
Κάθε μέλος το οποίο δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ ή της Γ.Σ αντιτίθεται στους σκοπούς, τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τα μέλη από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου και επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα του κριτή, τιμωρείται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, με διάφορες πειθαρχικές ποινές, όπως επίπληξη (γραπτή ή προφορική) ,στέρηση καθηκόντων κριτή, προσωρινή και οριστική αποβολή απο τον Σύνδεσμο. Οι τιμωρίες που αφορούν επίπληξη και στέρηση καθηκόντων κριτή αποφασίζονται απο το Δ.Σ., οι δε τιμωρίες περί προσωρινής ή οριστικής αποβολής κριτή αποφασίζονται από την Γ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση το μέλος που διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται έγγραφα από το Δ.Σ που ασκεί την πειθαρχική εξουσία σε απολογία, μέσα σε εύλογη προθεσμία και αν περάσει άπρακτη η προθεσμία για την απολογία, το Δ.Σ αποφασίζει χωρίς αυτήν. Το μέλος που ελέγχεται πειθαρχικά και τιμωρείται μπορεί να ασκήσει προσφυγή εναντίον της απόφασης αυτής μέσα σε ένα μήνα από την γνωστοποίηση της σ’ αυτό, ενώπιον της Γ.Σ υποχρεμένου του Δ.Σ να εισάγει την προσφυγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Ειδικότερα σε περίπτωση αποβολής μέλους, αυτό δικαιούται σε προσφυγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου αν η αποβολή έγινε ενάντια στους όρους του καταστατικού ή αν δεν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι για την επιβολή αυτής, μέσα σε δύο (2) μήνες από την γνωστοποίηση σ’αυτό της απόφασης αποβολής.

Μέλος του Συνδέσμου που τιμωρείται είτε με επίπληξη είτε με στέρηση καθηκόντων κριτή έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκάστοτε αρχαιρεσίες του Συνδέσμου. Μέλος που έχει αποβληθεί είτε προσωρινώς είτε οριστικώς με απόφαση της Γ.Σ. του Συνδέσμου στερείται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκάστοτε αρχαιρεσίες εκλογών του Συνδέσμου. Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος του Συνδέσμου που εξελέγη για το αξίωμα είτε του μέλους του Δ.Σ. είτε μέλους της ελεγκτικής επιτροπής,αποβληθεί, είτε προσωρινώς, είτε οριστικώς με μεταγενέστερη της εκλογής του οριστική απόφαση της Γ.Σ., τότε αποβάλεται οριστικώς απο το εν λόγω αξίωμα, ταυτόχρονα δε το διαδέχεται στην θέση του το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγέν μέλος του Συνδέσμου.

Άρθρο 8ο
Όλα τα μέλη του Συνδέσμου εφοδιάζονται με δελτίο αναγνώρισης μέλους το οποίο εκδίδεται με μέριμνα του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9ο
Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία(3) χρόνια από την τακτική Γ.Σ. με μυστική και δι’ ενιαίου ψηφοδελτίου ψηφοφορίας και αποτελείται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία ,Ειδικό Γραμματέα, Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και τρείς(3)Συμβούλους.

Άρθρο 10ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά την εβδομάδα, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν πέντε(5) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με αίτηση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην τελευταία παρίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα σε οκτώ(8) μέρες από την υποβολή της αίτησης, αλλιώς συγκαλειτα από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Γενικό Γραμματέα ή από το αρχαιότερο μέλος του Συνδέσμου που είναι όμως μέλος του Δ.Σ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν κατά την συνεδρίαση παρίστανται τουλάχιστον πέντε(5) μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη και είναι υποχρεωτική η αναγραφή σ’αυτά της διαφονίας μέλους για απόφαση που λήφθηκε.

Άρθρο 11ο
Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύνδεσμο βάσει των νόμων και του καταστατικού, αποφασίζει για κάθε σχετικό με την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών από τον Σύνδεσμο θέματος, εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ., διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν τονΣύνδεσμο, αποφασίζει για κάθε δαπάνη σύμφωνα με τον προυπολογισμό και υποβάλει στην έγκριση της Γ.Σ. τον απολογισμό. Το Δ.Σ προκηρύσει τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεκτικής Επιτροπής, στο δε διάστημα από την προκύρηξη των εκλογών και μετέπειτα δεν δύναται να παίρνει αποφάσεις για θέματα τιμωρίας μελών, δύναται όμως να διεκπεραιώνει τα τρέχοντα ζητήματα του Συνδέσμου (όπως ορισμούς κ.α).

Το Δ.Σ ορίζει με απόφαση του τους εκπροσώπους, τακτικούς και αναπληρωματικούς στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας (Ο.Κ.Κ.Ε).

Άρθρο 12ο
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις και πέντε (5) στο σύνολο για διάστημα έξι (6) μηνών, εκπίπτει από την θέση του και αντικαθίσταται από το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος μετά από απόφαση του Δ.Σ. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κάποιου μέλους του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης από το Δ.Σ. ενός εκ των μελών που κατέχουν τις θέσεις του Προέδρου, ντιπροέδρου, Γεν.Γραμματέα και Ταμία τότε ακολουθεί αναδιάρθρωση του Δ.Σ. Αν υφίσταται παραίτηση οποιουδήποτε άλλου μέλους του Δ.Σ.το οποίο κατέχει κάποια θέση σε επιτροπές (Π.Ε.Δ,Ε.ΚΑ.Σ.Θ κ.λ.π) τότε γίνεται εκ νέου ορισμός απο το Δ.Σ. Σε περίπτωση μη ύπαρξησ αναπληρωματικού μέλους, συγκαλείται η Γ.Σ. για συμπληρωματικές αρχαιρεσίες.

Άρθρο 13ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον όλων των αρχών και σε όλες τις σχέσεις και διαφορές του.

Επίσης ο Πρόεεδρος συγκαλεί και διευθύνει τισ συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, εντελλεται την πληρωμή των από τον προυπολογισμό προβλεπομένων εξόδων καθώς και κάθε άλλης έκτακτης δαπάνης που αποφασίζεται από το Δ.Σ., ορίζει την ημερίσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και γενικά επιβλέπει και μεριμνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.

Άρθρο 14ο
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα τα έργα αυτού. Όταν ο Αντιπρόεδρος κωλύεται να ασκήσει τα παραπάνω καθήκοντα, αυτά τα ασκεί ο αρχαιότερος σύμβουλος.

Άρθρο 15ο
Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει την σφραγίδα,το αρχείο και τα μητρώα του Συνδέσμου, συντάσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα, τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων εγγράφων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Άρθρο 16ο
Ο Σύνδεσμος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

Μητρώο Μελών.
Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
Εσόδων – Εξόδων.
Περιουσιακών Στοιχείων.
Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
Άρθρο 17ο
Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις για λογαριασμό του Συνδέσμου βάσει γραμματίων εισπράξεως που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και τη δική του καθώς και την σφραγίδα του Συνδέσμου.

Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ. και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας υποβάλει στο Δ.Σ οικονομικό απολογισμό της θητείας του και εισηγείται σχέδιο του νέου προυπολογισμού. Έχει την ευθύνη όλης της οικονομικής διαχείρισης και είναι υπευθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων καθώς και κάθε ανωμαλία της διαχειρισης του.

Ο Ταμίας υποβάλει ανα δίμηνο στο Δ.Σ κατάσταση Ταμείου, μπορεί δε να έχει στα χέρια του για τρέχουσες ανάγκες μέχρι και 200.000 δραχμές(587€), ενώ τα επί πλέον χρήματα κατατίθενται υποχρεωτικά σε μία Τράπεζα και στο όνομα του Συνδέσμου. Η ανάληψη από την Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού ενεργείται από τον Ταμία μετά από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 18ο
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συνδέσμου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές συγκαλούνται μία φορά το χρόνο και τον μήνα Μάιο, έκτακτες δε όσες φορές το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν είκοσι πέντε (25) ταμειακά εντάξει μέλη με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. στην οποία θα αναφέρουν υποχρεωτικά τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει την Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης.
Οι προσκλήσεις για τις Γ.Σ. γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται δε και από τον Γενικό Γραμματέα, με τη μέριμνα του οποίου και δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνέλευση ημέρα συνεδρίασης.
Η πρόσκληση αντίγραφο της οποίας τοιχοκολλάτε και στα γραφεία του Συνδέσμου, πρέπει να γράφει με ποινή ακυρότητας, με λεπτομέρεια, τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ, αν η Γ.Σ. που καλείται είναι τακτική ή έκτακτη είναι η πρώτη ή η δεύτερη και τον αριθμό των μελών που απαιτείται για απαρτία,σύμφωνα με το καταστατικό. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, δηλαδή δεν παρίστανται σ’αυτήν τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα ταμειακά εντάξει μέλη, καλείται δεύτερη μετά απο οκτώ (8) μέρες, οπότε θεωρείται σε απαρτία, όσος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. Σ’αυτήν την Γ.Σ. δεν επιτρέπεται η προσθήκη ή αφαίρεση θεμάτων από την ημερήσια διάταξη.
Οι αποφάσεισ των συνελεύσεων παίρνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών, είτε με φανερή ψηφοφορία, είτε με μυστική εφόσον πρόκειται για προσωπικά θέματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς το ΔΣ. Για την λήψη αποφάσεως αφορούσης τροποποίηση του καταστατικού ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού,απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών.
Ειδικότερα για την λήψη απόφασης περί διαλύσεως του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία των 3/4 των ταμειακώς τακτοποημένων μελών και πλειοψηφία των τριων τετάρτων (3/4) των παρόντων κατά την ψηφοφορία.
Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ελείψει απαρτίας, ορίζονται για την αμέσως επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.

Άρθρο 19ο
Η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κανένα άλλο θέμα δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί, κάθε άλλη απόφαση δε που παίρνεται κατά παράβαση των παραπάνω είναι απόλυτα άκυρη. Στις Γ.Σ. προεδρεύει κάθε φορά Πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από αυτήν, αποκλειομένων των μελών του Δ.Σ.
Κάθε ζήτημα που προκύπτει στη Γ.Σ. και δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, λύνεται με ψηφοφορία των μελών. Το δικαίωμα του να βρίσκεται κάποις στις Γ.Σ. είναι απόλυτα προσωπικο και απαγορεύεται η αντιπροσώπευση.

Άρθρο 20ο
Κατά την τακτική Γ.Σ. λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του έτους που πέρασε, διαβάζονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός, καθώς και η για τον έλεγχο της διαχείρισης έκθεση της ελεκτικής επιτροπής και ματά η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 21ο
Κατά την τακτική Γ.Σ. γίνονται αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. και τριμελούς Ελεκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι η ίδια με αυτήν του Δ.Σ. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεκτικής Επιτροπής υποβάλουν αιτήσεις προς το Δ.Σ. μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την Γ.Σ. Οι αρχαιρεσίες γίνονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και εκλέγεται απο αυτήν.
Η καταχώρηση των υποψηφίων μελών γίνεται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτιο που φέρει πάνω επό εννέα (9) σταυρούς προτιμήσεως είναι άκυρο και δεν προμετράται κανένας σταυρός. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που πήραν περισσότερους ψήφους, σε περίπτωση ισοψηφίας δε γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Από αυτούς εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, για δε την ελεκτική Επιτροπή οι τρείς (3) πρώτοι, όλοι δε οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Μετά το τέλος της καταμέτρησης των ψήφων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και καθορίζει τη σειρά των αναπληρωματικών. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους που είναι μέλη της και από τον Πρόεδρο και παραδίδεται με όλα τα σχετικά της εκλογής στο Πρόεδρο του Δ.Σ.
Το κατά παραπάνω Δ.Σ. που εκλέχθηκε, συγκαλείται απο τον πλειοψηφίσαντα Σύμβουλο και με την Προεδρία του συγκροτείται σε σώμα μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22ο
Η Εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, ιδίως δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις τησ Γ.Σ. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συνδέσμου και να ελέγχει όποτε θέλει το Ταμείο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή της, εκλέγει Πρόεδρο ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται και οι αποφάσεις της για τους ελέγχους που κάνει καθώς και οι εκθέσεις της προς τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 23ο
Τακτικοί πόροι του Συνδέσμου είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, έκτακτοι δε οι διάφορες επιχορηγήσεις, δωρεές κληροδοσίες, οι τόκοι από τα κεφάλαια και κάθε νόμιμο έσοδο.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν οι τακτικοί πόροι να αυξομειώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 24ο
Ο Σύνδεσμος δεν διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή αν συντρέχουν οι από το νόμο οριζόμενοι λόγοι. Σε όλες τις περιπτώσεις, για τη διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται η ειδική πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 18 αυτού του καταστατικού.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου όλα τα περιουσιακά στοιχεία αυτού περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25ο
Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα η οποία φέρει εξωτερικά σε κύκλο τον τίτλο <<ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ>> και στο εσωτερικό της μια μπασκέτα (καλάθι) και μέσα σ’αυτήν μία σφαίρα και από κάτω ένα χρονόμετρο.
Άρθρο 26ο
Ο Σύνδεσμος μπορεί να εγγραφεί μέλος της Ομοσπονδίας που θα δημιουργηθεί. Επίσης μπορεί να συνεργάζεται με άλλους συνδέσμους και ομοσπονδίες, παραμέμει όμως πάντοτε διοικητικά και οικονομικά αυτοτελής και αυτόνομος, χωρίς να επιτρέπεται η επέμβαση αυτών στη διοίκηση ή στην οικονομική διαχείρηση του Συνδέσμου.
Άρθρο 27ο
Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος εγκρίνεται από την πρώτη Γ.Σ. και τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 28ο
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό και τους νόμους, ρυθμίζεται προσωρινά από το Δ.Σ με γνώμονα τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, οριστικά δε από τη Γ.Σ. η οποία συγκαλείται γι’αυτόν τον σκοπό μέσα σε ένα μήνα.

Άρθρο Ακροτελεύτιο
Αυτό το καταστατικό που αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα και ψηφίστηκε από τη συνέλευση των ιδρυτών τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την εγγραφή του Συνδέσμου στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη 21 Δεκεμβρίου 1999