ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1. Σκοπός του Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. Όργανα Διοίκησης του Σ. Κ. Κ. Ν. Θ.

ΑΡΘΡΟ 3. Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 4. Δ.Σ. – Αρμοδιότητες

ΑΡΘΡΟ 5. Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 6. Πειθαρχική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 7. Παραπομπή στην Π. Ε. – Ποινές – Εφέσεις

ΑΡΘΡΟ 8. Αξιόποινες Πράξεις

ΑΡΘΡΟ 9. Επιβαλλόμενες ποινές

ΑΡΘΡΟ 10. Γενικές Διατάξεις περί Κριτών

ΑΡΘΡΟ 11. Επιτροπή Αξιολόγησης Κριτών

ΑΡΘΡΟ 12. Κατηγορίες Αξιολογημένων Κριτών

ΑΡΘΡΟ 13. Αξιολόγηση των Κριτών

ΑΡΘΡΟ 14. Βαθμολογία Κριτών

ΑΡΘΡΟ 15. Επιτροπή Ορισμού Κριτών

ΑΡΘΡΟ 16. Χρόνος προσέλευσης των Κριτών

ΑΡΘΡΟ 17. Στολή Κριτών

ΑΡΘΡΟ 18. Σχολές Κριτών

ΑΡΘΡΟ 19. Συγκεντρώσεις Κριτών

ΑΡΘΡΟ 20. Δηλώσεις Ενέργειας Κριτών

ΑΡΘΡΟ 21. Υποχρεώσεις Κριτών

ΑΡΘΡΟ 22. Ατομικοί φάκελοι – Μητρώα

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού του Σ.Κ.Κ.Ν.Θ. αποτελεί η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του με την εισαγωγή των κατάλληλων διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας στα πλαίσια του ισχύοντος Καταστατικού και των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Κ.Κ.Ν.Θ.

Τα όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου όπως πηγάζουν από το Καταστατικό είναι τα εξής:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών,
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο,
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή,
 4. Η Πειθαρχική Επιτροπή,
 5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης,
 6. Η Επιτροπή Ορισμού Κριτών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γ. Σ. συγκαλείται, σε τακτική βάση, μία φορά κάθε έτος και, εκτάκτως, εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Δ.Σ.. Επίσης, η Γ.Σ. συγκαλείται, σε κάθε περίπτωση που συντρέχουν οι ιδιαίτεροι λόγοι, όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 4. Δ. Σ. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Δ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από το Καταστατικό και επιπλέον:

Α) Εποπτεύει τη λειτουργία των Επιτροπών του και, συγκεκριμένα, την Πειθαρχική Επιτροπή, την Επιτροπή Αξιολόγησης και την Επιτροπή Ορισμού (Ε.Ο.Κ., Ε.ΚΑ.Σ.Θ., λοιπών ανεξάρτητων πρωταθλημάτων) και εισηγείται τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ορισμών όλων των πρωταθλημάτων που συμμετέχουν μέλη του. Μεριμνά, επίσης, για τη συγκρότηση κάθε άλλης Επιτροπής που θα κριθεί αναγκαία ή θα προβλεφθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία.

Β) Μεριμνά για την αντικατάσταση μέλους ή μελών των Επιτροπών σε περίπτωση αποχώρησης ή κατάφωρης καταστρατήγησης εκ μέρους αυτών όσων αναφέρονται στο Καταστατικό, στον παρόντα Κανονισμό, στον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ. και στην Αθλητική Νομοθεσία.

Γ) Μεριμνά για τη διεξαγωγή των Σχολών Κριτών και ορίζει τους Καθηγητές τους.

Δ) Μεριμνά για την Οργάνωση Σεμιναρίων Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης των Κριτών.

Ε) Επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Καταστατικό. Είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Είναι το αρμόδιο όργανο μαζί με την Γενική Συνέλευση για την επιβολή ποινών στα μέλη του Συνδέσμου ανάλογα με το παράπτωμά τους. Αποτελείται από τρία (3) μέλη. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής προέρχεται από μέλη του Δ.Σ., με τον Αντιπρόεδρό του να ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίδια με τη θητεία των υπολοίπων οργάνων του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. – ΠΟΙΝΕΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

Α) Τα μέλη παραπέμπονται στην Π.Ε. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για παραπομπή που λαμβάνεται ύστερα από:

 1. Έγγραφη αιτιολογημένη καταγγελία με βάση το Φύλλο Αγώνα ή άλλων νόμιμα ορισθέντων οργάνων από την Ε.Ο.Κ. ή την Ένωση.
 2. Έγγραφη αιτιολογημένη καταγγελία για παραβάσεις που αφορούν το Καταστατικό και τον παρόντα Κανονισμό.
 3. Έγγραφη αιτιολογημένη καταγγελία για συμπεριφορά μέλους αντίθετη με τα συμφέροντα και τη φήμη του Συνδέσμου.
 4. Ανέντιμη διαγωγή ή ανάρμοστη συμπεριφορά που είναι αντίθετη (ασυμβίβαστη) με την ιδιότητα του Κριτή σε συναδέλφους Κριτές, άλλους φορείς του αγώνα ή άλλων νόμιμα ορισθέντων οργάνων. Η ως άνω διαγωγή θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Δ.Σ.

Β) Η απόφαση του Δ.Σ. για την παραπομπή πρέπει να λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του παραπτώματος και να γνωστοποιείται στην Πειθαρχική Επιτροπή εντός δέκα (10) ημερών.

Γ) Η Πειθαρχική Επιτροπή υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον παραπεμπόμενο Κριτή για να απολογηθεί, εμφανιζόμενος αυτοπροσώπως ή υποβάλλοντας εγγράφως την απολογία του σε χρονικό διάστημα που να μην ξεπερνά τον ΕΝΑ ΜΗΝΑ από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης παραπομπής του.

Δ) Ο παραπεμπόμενος Κριτής οφείλει μέσα στα χρονικά όρια που θα καθορισθούν από την Πειθαρχική Επιτροπή, να εμφανιστεί αυτοπροσώπως σ’αυτήν, ή να υποβάλλει έγγραφη απολογία. Η μη εμφάνισή του ή η μη υποβολή έγγραφης απολογίας θεωρείται ως πλήρης αποδοχή του παραπτώματός του, ή ένδειξη μη σεβασμού στα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου και λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την εκδίκαση της απόφασης.

Ε) Σε περίπτωση επανάληψης παραπτώματος ή υποτροπής μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, η ποινή που επιβάλλεται στον Κριτή αυξάνεται στο διπλάσιο. Υπότροπος θεωρείται ο Κριτής που υπέπεσε σε ίδιας ή βαρύτερης περίπτωσης παράπτωμα.

ΣΤ) Κατά την επιβολή της ποινής λαμβάνεται υπ’ όψιν η εν γένει παρουσία του Κριτή, η βαρύτητα του παραπτώματος, οι επιπτώσεις των πράξεών του, η τύχη του αγώνα, η κατά το παρελθόν συμπεριφορά του και η τυχόν επιδειχθείσα μεταμέλειά του.

Ζ) Οι επιβαλλόμενες ποινές ισχύουν για όλους τους αγώνες που διεξάγονται στη χώρα μας (επίσημους και φιλικούς).

Θ) Η απόφαση της Π.Ε. τελεί υπό την έγκριση του Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να συσταθεί το ταχύτερο δυνατόν. Υποχρεούται το Δ.Σ. να δεχθεί την απόφαση της Π.Ε. ως προς την ενοχή, αλλά διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησής του ύψους της ποινής.

Να σημειωθεί ότι ΚΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ο Κριτής υποχρεούται κατά την άσκηση των καθηκόντων του να επιδεικνύει ευγένεια, συνέπεια, ηρεμία, ακεραιότητα και σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους και τους κανόνες του αθλήματος και της αθλητικής νομοθεσίας. Να τηρεί τους Κανονισμούς και να συνεργάζεται αρμονικά με τους άλλους Κριτές, τους Διαιτητές και τους άλλους φορείς του αγώνα.

Κάθε παράλειψη των ανωτέρω συνιστά αξιόποινη πράξη και δίνει δικαίωμα παραπομπής του ενώπιον της Π.Ε.

Ως αξιόποινες πράξεις θεωρούνται:

Α) Ανέντιμη διαγωγή ή ανάρμοστη συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Κριτή καθώς και με το λειτούργημά του προς άλλους συναδέλφους Κριτές, Διαιτητές ή άλλα εντεταλμένα όργανα τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Β) Ηθελημένη παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού του Συνδέσμου.

Γ) Η κατ’ επανάληψη μη προσέλευση του στους αγωνιστικούς χώρους στους προκαθορισμένους χρόνους.

Δ) Η άρνησή του αδικαιολογήτως ν’ αναλάβει υπηρεσία Κριτή σε αγώνα και η με ανάρμοστο τρόπο επιλογή συγκεκριμένης θέσης Κριτή.

Ε) Η υβριστική συμπεριφορά (λόγω και έργω) προς τα εντεταλμένα όργανα του αγώνα καθώς και τα όργανα του Συνδέσμου, της Τοπικής Ένωσης ή της Ε.Ο.Κ.

ΣΤ) Η αντίδραση του μέλους στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του Συνδέσμου και η εναντίωσή του στις αποφάσεις (νόμιμα λαμβανόμενες) των οργάνων του Συνδέσμου που σκοπό έχουν την ορθή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Οι ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής ύστερα από ελεύθερη εκτίμηση και αξιολόγηση των παραπτωμάτων, των συνθηκών που αυτά διαπράχθηκαν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις έγγραφες καταγγελίες, μαρτυρίες, και την απολογία του παραπεμπόμενου Κριτή, κρίνοντας με λογική και συνείδηση σύμφωνα με τα όσα το Καταστατικό και ο παρών Κανονισμός ορίζει.

Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι:

 1. Έγγραφη επίπληξη. Η ελαφρότερη των ποινών που σκοπό έχει να συνετίσει τον Κριτή πριν υποπέσει σε βαρύτερης μορφής παράπτωμα. Αυτή δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν στη βαθμολογία αξιολόγησης του Κριτή.
 2. Ποινή αποκλεισμού από μία (1) έως και δέκα πέντε (15) ημέρες. Ποινές που επιβάλλονται για ανάρμοστη συμπεριφορά Κριτή, ανέντιμη διαγωγή προς άλλους συναδέλφους του ή προς τα θεσμοθετημένα όργανα των αγώνων και του Συνδέσμου.
 3. Ποινή αποκλεισμού πάνω από δέκα πέντε (15) αγωνιστικές και μέχρι ενός (1) έτους στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής ως Κριτή σε αγώνα της κατηγορίας για την οποία είναι αξιολογημένος ο Κριτής ή για κατώτερης κατηγορίας αγώνα (επίσημο και φιλικό).

Επιβάλλονται για σωρεία παραπτωμάτων που αναφέρονται στο Άρθρο 8 και θεωρούνται λόγω και έκτασής τους και του χρόνου και τρόπου τέλεσής τους μεγάλης βαρύτητας. Η ως άνω ποινή ανάλογα της έκτασης των παραπτωμάτων μπορεί να συνοδεύεται και με έκπτωση της κατηγορίας για την οποία είναι αξιολογημένος ο Κριτής.

Στην περίπτωση αυτή η επάνοδός του γίνεται ένα (1) έτος μετά τη λήξη της ποινής σύμφωνα με τα όσα ο παρών Κανονισμός ορίζει για τις Αξιολογήσεις των Κριτών.

 1. Οριστική διαγραφή από τα Μητρώα του Συνδέσμου. Αυτή επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, ύστερα από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής και σχετικής εισήγησης της στο Δ.Σ. και έχει σχέση με παραπτώματα βαριάς μορφής όπως βάναυση συμπεριφορά, έργω εξύβριση ανώτατης αρχής ή θεσμοθετημένων οργάνων του Συνδέσμου, της Ένωσης ή της Ε.Ο.Κ., παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για τα δρώμενα του Συνδέσμου κατά συρροή.

Επιπλέον το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οριστική διαγραφή μέλους του Συνδέσμου όταν:

Α) Κριτής καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

– αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους – χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης – ανθρωποκτονία από πρόθεση – κατασκοπεία – ληστεία – κλοπή – υπεξαίρεση – δόλια χρεοκοπία – λαθρεμπορία – φοροδιαφυγή – δωροδοκία – δωροληψία – παραχάραξη – πλαστογραφία – απιστία – απάτη – εκβίαση – συκοφαντική δυσφήμιση – έγκλημα κατά γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής – παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων.

Β) Κριτής έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Κριτής μέλος που έχει διαγραφεί για μία από τις παραπάνω αιτίες, δεν έχει το δικαίωμα επανεγγραφής.

Δίδεται το δικαίωμα στο Δ.Σ. να διαγράψει Κριτή από μέλος του Συνδέσμου όταν ο Κριτής:

Α) Έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

Β) Έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/99 για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να κοινοποιήσει τις επιβαλλόμενες ποινές στον Κριτή και στις Επιτροπές Ορισμού Κριτών της Τοπικής Ένωσης ή της Ε.Ο.Κ. κατά περίπτωση εντός 10ημέρου από την οριστική λήψη της απόφασης επιβολής ποινής.

Το Πειθαρχικό Δίκαιο των Διαιτητών, ισχύει και για τους Κριτές. Οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, επιβάλλονται από την Κ.Ε.Δ. της Ε.Ο.Κ. ή της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

ΑΡΘΡΟ 10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΩΝ

Α) Δε γίνεται δεκτή αίτηση ενδιαφερόμενου ν’ αποκτήσει την ιδιότητα του Κριτή αν αυτός:

 1. Δεν έχει αποκτήσει Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 2. Δεν έχει λευκό Ποινικό Μητρώο.
 3. Δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Μετά την έγκριση της εγγραφής του, ο Νέος Κριτής πρέπει να ζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο Κριτών που τηρείται στον Σ.Κ.Κ.Ν.Θ. και στον οποίο θα ανήκει ως μέλος του.

Β) Κριτής που αρνείται τον ορισμό του σε αντίθεση με τη Δήλωση Ενέργειας του, σε πάνω από πέντε (5) αγώνες τον μήνα για αγώνες της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., αποκλείεται από τα προγράμματα των αγώνων της για τον επόμενο μήνα και στην περίπτωση που κριτής αρνείται τον ορισμό του σε δύο (2) αγώνες Ε.Ο.Κ. – Α1 Ανδρών – Διεθνείς, υποβιβάζεται στην κατώτερη κατηγορία (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.) για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και μετά από επαναξιολόγηση στην αρχή της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς επανέρχεται, εφόσον, πετύχει στις αντίστοιχες γραπτές εξετάσεις (βαθμολογία άνω του 80%) στην κατηγορία του.

Γ) Κριτής που έχει σταματήσει την ενεργό δράση:

 1. Έως ένα (1) χρόνο, όταν επανέλθει θα ενταχθεί στην κατώτερη κατηγορία (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.) για δύο (2) μήνες, στη συνέχεια θ’ αξιολογηθεί και αν πληρεί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας που ήταν, επανέρχεται σ’ αυτήν σταδιακά.
 2. Περισσότερο από ένα (1) χρόνο και μέχρι δύο (2) χρόνια, όταν επανέλθει θα ενταχθεί στην κατώτερη κατηγορία (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.) για ένα (1) χρόνο, στη συνέχεια θ’ αξιολογηθεί στη βάση γραπτής εξέτασης (βαθμολογία άνω του 80%) και αν πληρεί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας που ήταν επανέρχεται σ’ αυτήν σταδιακά.
 3. Περισσότερο από δύο (2) χρόνια και πάντα ανάλογα με τα χρόνια αποχής, Αξιολογείται με εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και απόφαση του Δ.Σ και πάντα στη βάση διεξαγωγής και γραπτής εξέτασης (βαθμολογία άνω του 80%).

Εξαιρούνται των ανωτέρω τριών (3) περιπτώσεων οι Στρατευμένοι, οι Εγκυμονούσες και αυτοί που παρουσίασαν σοβαρό πρόβλημα Υγείας.

Δ) Οι Κριτές ορίζονται μόνο από τις αρμόδιες Επιτροπές Ορισμού των αντίστοιχων πρωταθλημάτων και δεν επιτρέπεται σε κανένα μέλος να κάνει συμφωνίες με Σωματεία και άλλους φορείς. Στην περίπτωση, εξαίρεσης από το παρόν επιλαμβάνεται η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

Η Επιτροπή είναι 5μελής. Τα τρία μέλη ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μαζί με τα υπόλοιπα Όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ.

Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής απαιτείται να είναι έμπειροι Κριτές με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών συμμετοχής σε αγώνες, ώστε η κρίση τους κατά την Αξιολόγηση να είναι αντικειμενική στηριζόμενη στις γνώσεις και στην εμπειρία που αυτοί έχουν αποκτήσει.

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

Οι κατηγορίες στις οποίες τοποθετούνται οι Κριτές με βάση την Αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης είναι έξι (6).

Α) ΚΡΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες Διεθνείς και σε αγώνες Α1 Εθνικής Ανδρών. Σε αγώνες όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και όλων των Τοπικών πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Επίσης συμμετέχουν σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικά.

Β) Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.)

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες Α1 Εθνικής Ανδρών. Σε αγώνες όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και όλων των Τοπικών πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Επίσης συμμετέχουν σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικά.

Β) ΚΡΙΤΕΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ε.Ο.Κ.)

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες της Ε.Ο.Κ. (Ανδρών – Γυναικών – αγώνες Κυπέλλου της κατηγορίας Ε.Ο.Κ.). Επίσης συμμετέχουν σε όλα τα Τοπικά πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικά εκτός των Διεθνών και ομάδων Α1 Ανδρών.

Γ) ΚΡΙΤΕΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε.Ο.Κ.)

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες των Εθνικών πρωταθλημάτων Β΄ και Γ΄ Ανδρών και όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων Γυναικών (Α1 και Α2). Επίσης, συμμετέχουν σε όλα τα Τοπικά πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικά εκτός αυτών που συμμετέχουν ομάδες Α2 Ανδρών, καθώς και των Διεθνών και ομάδων Α1 Ανδρών.

Δ) ΚΡΙΤΕΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε.Ο.Κ.)

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες των Εθνικών πρωταθλημάτων Γ΄ Ανδρών και Α2 Γυναικών. Επίσης συμμετέχουν σε όλα τα Τοπικά πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικά εκτός αυτών που συμμετέχουν ομάδες Β΄ Ανδρών – Α1 Γυναικών, καθώς και των Διεθνών και ομάδων Α1 και Α2 Ανδρών.

Ε) ΚΡΙΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.)

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες όλων των Τοπικών πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., σε αγώνες Κυπέλλου με ομάδες επιπέδου Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και σε Τουρνουά και Φιλικά του ιδίου επιπέδου.

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας κατά την πρώτη αγωνιστική περίοδο άσκησης των καθηκόντων δεν έχουν δικαίωμα «εκλέγειν ή εκλέγεσθε».

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ (ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

 1. ΚΡΙΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Στην κατηγορία αυτή συμμετέχουν και οι νέοι Κριτές με δικαίωμα συμμετοχής στα εξής πρωταθλήματα: Μίνι, Παμπαίδων, Παίδων, Εφήβων, Νέων, Παγκορασίδων, Κορασίδων, Νεανίδων και Γ’ Κατηγορίας Ανδρών εξαιρουμένων των τελικών φάσεων των πρωταθλημάτων.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο με την προϋπόθεση ότι συμμετείχαν σε ικανό αριθμό αγώνων και με βαθμολογία επί του «Φύλλου Αξιολόγησης» αγώνων 80 – 100 κατά τη πρώτη χρονιά αξιολόγησης, οι «Νέοι» Κριτές εντάσσονται στην κατηγορία των κριτών τοπικών κατηγοριών και δύνανται να συμμετέχουν σε αγώνες των μεγαλύτερων κατηγοριών των Τοπικών πρωταθλημάτων Α΄ – B΄ Ανδρών, Α΄ Γυναικών και στα Κύπελλα.

Οι Κριτές της κατηγορίας αυτής για την αξιολόγησή τους και την άνοδό τους σε μεγαλύτερες κατηγορίες των Τοπικών πρωταθλημάτων (Α΄ – Β΄ Ανδρών και Α΄ Γυναικών) πρέπει α) να έχουν συμμετοχή σε αγώνες δύο (2) αγωνιστικών περιόδων μη συμπεριλαμβανόμενης της πρώτης αγωνιστικής περιόδου, β) να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε εκατό ογδόντα (180) αγώνες μικρών πρωταθλημάτων και είκοσι (20) αγώνες μεγαλύτερων πρωταθλημάτων δηλαδή Α΄ – Β΄ Ανδρών, Α΄ Γυναικών, Κυπέλλων, γ) να έχουν βαθμολογία Φύλλου Αξιολόγησης 80 – 100 και δ) να έχουν επιτυχία στο γραπτό τεστ (βαθμολογία άνω του 80%) που θα τους υποβάλλει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από αξιολόγηση των ανωτέρω τριών πρώτων κριτηρίων προτείνει τους κριτές της κατηγορίας που πληρούν τα κριτήρια αυτά, να υποβληθούν στις αντίστοιχες γραπτές εξετάσεις ανόδου.

 1. ΚΡΙΤΕΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οι Κριτές της κατηγορίας αυτής για την αξιολόγησή τους και την άνοδό τους στην ανώτερη κατηγορία πρέπει α) να έχουν συμμετοχή σε αγώνες μίας (1) αγωνιστικής περιόδου αυτής της κατηγορίας, β) να έχουν συμμετάσχει σε ενενήντα (90) αγώνες κατηγοριών Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (εκτός Τουρνουά – Φιλικά), γ) σε δέκα (10) αγώνες αυτής της κατηγορίας και δ) να έχουν βαθμολογία Φύλλου Αξιολόγηση 90 – 100.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από αξιολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων προτείνει τους κριτές της κατηγορίας που πληρούν τα κριτήρια αυτά για την άνοδό τους στην ανώτερη κατηγορία.

 1. ΚΡΙΤΕΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οι Κριτές της κατηγορίας αυτής για την αξιολόγησή τους και την άνοδό τους στην ανώτερη κατηγορία πρέπει α) να έχουν συμμετοχή σε αγώνες μίας (1) αγωνιστικής περιόδου αυτής της κατηγορίας, β) να έχουν συμμετάσχει σε ογδόντα (80) αγώνες κατηγοριών Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (εκτός Τουρνουά – Φιλικά), γ) σε επτά (7) αγώνες αυτής της κατηγορίας και δ) να έχουν βαθμολογία Φύλλου Αξιολόγησης 90 – 100.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από αξιολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων προτείνει τους κριτές της κατηγορίας που πληρούν τα κριτήρια αυτά για την άνοδό τους στην ανώτερη κατηγορία.

 1. ΚΡΙΤΕΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

Οι Κριτές της κατηγορίας αυτής για την αξιολόγησή τους και την άνοδό τους στην ανώτερη κατηγορία πρέπει α) να έχουν συμμετοχή σε αγώνες δύο (2) αγωνιστικών περιόδων αυτής της κατηγορίας, β) να έχουν συμμετάσχει σε εβδομήντα (70) αγώνες κατηγοριών Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (εκτός Τουρνουά – Φιλικά), γ) πέντε (5) αγώνες αυτής της κατηγορίας, δ) να έχουν Άριστη βαθμολογία Φύλλου Αξιολόγησης 100 και ε) να έχουν επιτυχία στο γραπτό τεστ (βαθμολογία άνω του 80%) που θα τους υποβάλλει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από αξιολόγηση των ανωτέρω τεσσάρων πρώτων κριτηρίων προτείνει τους κριτές της κατηγορίας που πληρούν τα κριτήρια αυτά, να υποβληθούν στις αντίστοιχες γραπτές εξετάσεις ανόδου.

Σε περίπτωση αποτυχίας, οι υποψήφιοι κριτές έχουν την δυνατότητα να επαναλάβουν το γραπτό TEST και τις επόμενες (2) δύο εξεταστικές περιόδους, δηλαδή, τρεις (3) φορές συνολικά, μετά από αντίστοιχες προτάσεις της Επιτροπής.

 1. ΚΡΙΤΕΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

Οι Κριτές της κατηγορίας αυτής για την αξιολόγησή τους και την άνοδό τους στην ανώτερη κατηγορία πρέπει α) να έχουν συμμετοχή σε αγώνες τριών (3) αγωνιστικών περιόδων αυτής της κατηγορίας, β) να έχουν Άριστη βαθμολογία Φύλλου Αξιολόγησης 100, γ) να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα και δ) να έχουν επιτυχία στο γραπτό τεστ (βαθμολογία άνω του 80%) που θα τους υποβάλλει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από αξιολόγηση των ανωτέρω τριών πρώτων κριτηρίων προτείνει τους κριτές της κατηγορίας που πληρούν τα κριτήρια αυτά, να υποβληθούν στις αντίστοιχες γραπτές εξετάσεις ανόδου.

Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι κριτές έχουν την δυνατότητα να επαναλάβουν το γραπτό TEST και την πρώτη (1) επόμενη εξεταστική περίοδο δηλαδή δύο (2) φορές συνολικά, μετά από αντίστοιχη πρόταση της Επιτροπής.

 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν εμπειρία και άριστη γνώση των κανονισμών. Οι κριτές που είναι σ’ αυτή την κατηγορία πρέπει να έχουν άριστη βαθμολογία (100).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμμετοχές σε αγώνες κατηγοριών Ε.ΚΑ.Σ.Θ. των περιπτώσεων 2. 3. 4. και 5. μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. και μόνο, να αρθούν κατά την διάρκεια της περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης φροντίζει, ώστε για κάθε Κριτή να έχει σαφή αντικειμενική άποψη για τον τρόπο που αγωνίζεται. Στόχος της Επιτροπής είναι να αξιολογήσει κάθε Κριτή σε κάθε θέση της Γραμματείας.

Ύστερα από αυτό συντάσσει Φύλλο Αξιολόγησης για τον κάθε Κριτή που θα βοηθήσει να έχει αντικειμενική άποψη. Το Φύλλο Αξιολόγησης έχει τα παρακάτω κριτήρια:

Βαθμοί

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 20

ΣΤΟΛΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 20

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 35

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΣΗΜΑΤΑ – ΣΦΥΡΙΓΜΑΤΑ) 25

ΣΥΝΟΛΟ : 100

Να σημειωθεί ότι η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ κρίνεται απαραίτητη για κάθε υποψήφιο ένταξης στη διαδικασία αξιολόγησης.

Στο φύλλο αυτό λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα και η παρουσία στις υποχρεωτικές εκδηλώσεις του Συνδέσμου για τις οποίες τηρούνται καταστάσεις παρουσίας.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ

Ο ορισμός των κριτών-μελών της γραμματείας αγώνων (Σημειωτών – Χρονομετρών) γίνεται από τριμελή Επιτροπή Ορισμού Κριτών (Σημειωτών – Χρονομετρών), τα μέλη της οποίας προέρχονται από μη εν ενεργεία Σημειωτές και Χρονομέτρες της ανώτατης κατηγορίας και αν δεν υπάρχουν μη ενεργοί από εν ενεργεία κριτές της ανώτατης βαθμίδας.

Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής αυτής γίνεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΚ, ύστερα από εισήγηση του ΔΣ του Συνδέσμου και στην περίπτωση των πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. γίνεται με απόφαση του ΔΣ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., ύστερα από εισήγηση του ΔΣ του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 16. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

Κάθε Κριτής είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα, κάποιο χρονικό διάστημα τέτοιο που να του επιτρέπει να είναι έτοιμος να παρουσιαστεί σ’ αυτό όπως ο Κανονισμός Παιδιάς ορίζει.

Για το σκοπό αυτό καθορίζεται:

 1. Γήπεδα Τοπικών αγώνων: Τριάντα (40) λεπτά.
 2. Γήπεδα αγώνων Ε.Ο.Κ. : Εξήντα (60) λεπτά.
 3. Διεθνείς αγώνες – Α1 Ενικής Ανδρών: Ενενήντα (90) λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 17. ΣΤΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ

Η στολή των Κριτών σε κάθε αγώνα πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Αυτή αποφασίζεται από το Δ.Σ.

Υπάρχει δυνατότητα στις στολές να διαφημίζεται κάποιος σπόνσορας αφού κάτι τέτοιο εξυπηρετεί το Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 18. ΣΧΟΛΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου σε συνεργασία με την τοπική ένωση έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης Σχολής, όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου που έχει την εποπτεία των Σχολών, ορίζει Κριτές να διδάξουν. Οι Κριτές αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να είναι έμπειροι και Αξιολογημένοι για αγώνες της ανώτατης κατηγορίας.
 2. Να έχουν ευχέρεια και καλή άρθρωση λόγου.
 3. Να έχουν μεταδοτικότητα, ώστε να είναι εύκολα κατανοητοί.

ΑΡΘΡΟ 19. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ

Το Δ.Σ. όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο αποφασίζει την πραγματοποίηση συγκέντρωσης Κριτών.

Η παρουσία όλων των Κριτών είναι απαραίτητη και υποχρεωτική.

Συνιστάται να γίνεται περίπου μία (1) τον μήνα.

ΑΡΘΡΟ 20. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΩΝ

Κάθε Κριτής είναι υποχρεωμένος μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους να υποβάλλει Δήλωση Ενέργειας, η οποία γίνεται δεκτή μόνο όταν:

 1. Ο Κριτής είναι ταμειακά τακτοποιημένος, δηλαδή δε χρωστάει την συνδρομή του και έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές και έκτακτες εισφορές.
 1. Ο Κριτής δεν είναι τιμωρημένος από την Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου ή τα Πειθαρχικά Συμβούλια της Ε.Ο.Κ. ή της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

ΑΡΘΡΟ 21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ

Οι Κριτές υποχρεούνται:

 1. Να υποβάλλουν Δήλωση Ενέργειας μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου.
 2. Να συμπληρώνουν πλήρως τα στοιχεία τους στις Δηλώσεις Ενέργειας και να ενημερώνουν τον Σύνδεσμο για τυχόν αλλαγές αυτών.
 3. Να μελετούν όλους τους Κανονισμούς και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, να συμμορφώνονται προς αυτούς καθώς και στις Διατάξεις του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού του Συνδέσμου.
 4. Να παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις του Συνδέσμου και να παρακολουθούν τυχόν ενημερωτικές ημερίδες σε θέματα Κανονισμών που θα διοργανώνονται από το Σύνδεσμο μόνο ή με συνεργασία άλλου φορέα.
 5. Να είναι πάντοτε ενδεδυμένοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με την προκαθορισμένη στολή.
 6. Να υποβάλλουν εντός 48 ωρών από τη λήξη του αγώνα που ορίστηκαν, Αντίγραφο της Έκθεσής τους, σε περίπτωση που η κατάσταση του αγώνα το καθιστά αναγκαίο, στον Σύνδεσμο και στην Διοργανώτρια Αρχή.
 7. Να μη διατυπώνουν δημόσια κρίσεις και σχόλια σε βάρος συναδέλφων Κριτών ή Διαιτητών. Οποιοδήποτε σχόλιο ή κρίση, είναι υποχρεωμένοι να το διατυπώνουν στις συγκεντρώσεις ή Συνελεύσεις του Συνδέσμου.
 8. Να μη διατυπώνουν δημόσια διά του Τύπου ή Μ.Μ.Ε. γνώμη ή κρίση για τον αγώνα που συμμετείχαν λόγω της ιδιάζουσας ιδιότητας και θέσης του Κριτή και βαρύτητας του λειτουργήματός του.

Σε περίπτωση όμως που επώνυμα δημοσιεύματα ή δηλώσεις θίγουν την τιμή και αξιοπρέπεια ή επέρχεται ηθική εν γένει μείωσή του, δικαιούται να απαντήσει ύστερα από ενημέρωση και σχετική έγκριση του Δ.Σ.

 1. Η εν γένει συμπεριφορά τους να χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, αξιοπρέπεια, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, δημιουργώντας προϋποθέσεις σεβασμού προς το πρόσωπό τους και το λειτούργημα που υπηρετούν.
 2. Να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κάθε πράξη η οποία θεωρείται αντιδεοντολογική με την Αθλητική ιδιότητα.
 3. Να διεκπεραιώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο (καταβολή Ετήσιας Συνδρομής, ποσοστά αποζημιώσεων αγώνων του κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 22. ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ – ΜΗΤΡΩΑ

Ο Σύνδεσμος τηρεί Ατομικούς Φακέλους των μελών του στους οποίους περιλαμβάνονται:

 1. Δήλωση Ενέργειας.
 2. Απολογίες – Ποινές.
 3. Προαγωγές (Αξιολογήσεις)
 4. Αριθμός αγώνων (Ορισμοί).
 5. Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης με την απόδοσή τους.
 6. Βαθμολογίες Αγώνων.
 7. Φύλλο Ποιότητας Κριτή.

———————————————————————————————–

Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, θα επιλύεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

——————————————————————————————————–

Ο ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023