ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού του Σ.Κ.Κ.Ν.Θ. είναι η εύρυθμη λειτουργία του, στα πλαίσια του Καταστατικού και του Ν. 2725/99 όπως το άρθρο 27 του Καταστατικού ορίζει.

ΑΡΘΡΟ2.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Κ.Κ.Ν.Θ.

Τα όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου όπως πηγάζουν από το Καταστατικό είναι:

1.Η Γενική Συνέλευση των μελών.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ3.ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γ. Σ. συγκαλείται κάθε τριετία στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου ή έκτακτα όσες φορές το Δ.Σ. αποφασίσει. Επίσης συγκαλείται όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που αναφέρονται στο Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ4.Δ. Σ. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Δ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από το Καταστατικό και επιπλέον:

Α) Μεριμνά για την Οργάνωση Σεμιναρίων Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης των Κριτών.

Β) Επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ5.ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Καταστατικό. Είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ6.ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Γενικά ο Κριτής υποχρεούται κατά την άσκηση των καθηκόντων του να είναι συνεπής, ήρεμος και προσεκτικός. Να τηρεί τους Κανονισμούς και να συνεργάζεται αρμονικά με τους άλλους Κριτές, τους Διαιτητές και τους άλλους φορείς του αγώνα. Κάθε παράλειψη των ανωτέρω συνιστά αξιόποινη πράξη και δίνει δικαίωμα παραπομπής του ενώπιον της Π.Ε.(Πειθαρχικής Επιτροπής).

Ως αξιόποινες πράξεις θεωρούνται:

Α) Ανέντιμη διαγωγή ή ανάρμοστη συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Κριτή καθώς και με το λειτούργημά του προς άλλους συναδέλφους Κριτές, Διαιτητές ή άλλα εντεταλμένα όργανα τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Β) Ηθελημένη παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού του Συνδέσμου.

Γ) Η κατ’ επανάληψη μη προσέλευση του στους αγωνιστικούς χώρους στους προκαθορισμένους χρόνους.

Δ) Η άρνησή του αδικαιολογήτως ν’ αναλάβει υπηρεσία Κριτή σε αγώνα και η με ανάρμοστο τρόπο επιλογή συγκεκριμένης θέσης Κριτή.

Ε) Η υβριστική συμπεριφορά (λόγω και έργω) προς τα εντεταλμένα όργανα του αγώνα καθώς και τα όργανα του Συνδέσμου, της Τοπικής Ένωσης ή της Ε.Ο.Κ.

ΣΤ) Η αντίδραση του μέλους στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του Συνδέσμου και η εναντίωσή του στις αποφάσεις (νόμιμα λαμβανόμενες) των οργάνων του Συνδέσμου που σκοπό έχουν την ορθή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ7.ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗ

Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Κριτή εν ενεργεία ή μη με την ιδιότητα:

Α) Του μέλους Σωματείου που διατηρεί Καλαθοσφαιρικό τμήμα, καθώς και του έχοντος σχέση εξαρτημένης εργασίας με Σωματείο που διατηρεί Καλαθοσφαιρικό τμήμα ή Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε.

Β)Του συμβαλλόμενου μετα Σωματείου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας που έχουν σχέση με την Καλαθόσφαιρα για εκτέλεση έργου με αμοιβή.

Γ)Του Αθλητικογράφου που αρθρογραφεί επώνυμα ή ανώνυμα στον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο επαγγελματικά ή κατά συνήθεια.

Δ)Του προπονητή ή κόουτς σε οποιαδήποτε ομάδα ή τμήμα της, επαγγελματικά ή κατά συνήθεια όταν αυτή ασχολείται με το άθλημα της Καλαθόσφαιρας.

Ε)Του διατηρούντος κατάστημα Αθλητικών Ειδών ή Πρακτορείο Προγνωστικών Αγώνων τόσο ο ίδιος όσο η (ο) σύζυγος ή τα τέκνα ή οι γονείς του (της).

Στην περίπτωση που συντρέχουν τα ανωτέρω, αφαιρείται η ιδιότητα του Κριτή και αυτή επανακτάται μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την άρση των ανωτέρω κωλυμάτων.

ΑΡΘΡΟ8.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΩΝ

Δεν γίνεται δεκτή αίτηση ενδιαφερόμενου ν’ αποκτήσει την ιδιότητα του Κριτή αν αυτός:

1. Δεν έχει αποκτήσει Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2.Δεν έχει λευκό Ποινικό Μητρώο.

3.Δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Μετά την έγκριση της εγγραφής του, ο Νέος Κριτής εγγράφεται στο Μητρώο Κριτών που τηρείται στον Σ.Κ.Κ.Ν.Θ. και στον οποίο θα ανήκει ως μέλος του.

ΑΡΘΡΟ9.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

Οι κατηγορίες στις οποίες τοποθετούνται οι Κριτές με βάση την Αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης είναι έξι (6).

Α) ΚΡΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες Διεθνείς και σε αγώνες Α1 Εθνικής Ανδρών. Σε αγώνες όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και όλων των Τοπικών πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Επίσης συμμετέχουν σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικά.

Β) ΚΡΙΤΕΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ(Ε.Σ.Α.Κ.Ε.)

Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες Α1 Εθνικής Ανδρών και σε αγώνες όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ και όλων των Τοπικών πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.Επίσης συμμετέχουν σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικά.

Γ) ΚΡΙΤΕΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ε.Ο.Κ.)
Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες της Ε.Ο.Κ. (Ανδρών – Γυναικών – αγώνες Κυπέλλου της κατηγορίας Ε.Ο.Κ.). Επίσης συμμετέχουν σε όλα τα Τοπικά πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικά εκτός των Διεθνών και ομάδων Α1 Ανδρών.

Δ) ΚΡΙΤΕΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε.Ο.Κ.)
Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες των Εθνικών πρωταθλημάτων Β΄ και Γ΄Ανδρών και όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων Γυναικών (Α1 και Α2). Επίσης συμμετέχουν σε όλα τα Τοπικά πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικά εκτός αυτών που συμμετέχουν ομάδες Α2 Ανδρών, καθώς και των Διεθνών και ομάδων Α1 Ανδρών.

Ε) ΚΡΙΤΕΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε.Ο.Κ.)
Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες των Εθνικών πρωταθλημάτων Γ΄Ανδρών και Α2 Γυναικών. Επίσης συμμετέχουν σε όλα τα Τοπικά πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., σε αγώνες Κυπέλλου και σε όλα τα Τουρνουά και Φιλικάεκτός αυτών που συμμετέχουν ομάδες Β΄Ανδρών – Α1 Γυναικών, καθώς και των Διεθνών και ομάδων Α1 και Α2 Ανδρών.

ΣΤ) ΚΡΙΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.)
Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν σε αγώνες όλων των Τοπικών πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., σε αγώνες Κυπέλλου με ομάδες επιπέδου Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και σε Τουρνουά και Φιλικά του ιδίου επιπέδου.
Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας κατά τη διάρκεια συμμετοχής των στην πρώτη τους αγωνιστική περίοδο, χαρακτηρίζονται ως Δόκιμοι, και δεν έχουν δικαίωμα «εκλέγειν ή εκλέγεσθε».

ΑΡΘΡΟ10.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ (ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

1.ΚΡΙΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Στην κατηγορία αυτή συμμετέχουν και οι Νέοι Κριτές «Δόκιμοι» με την έξοδό τους από τη Σχολή Κριτών αλλά μόνο στα μικρά πρωταθλήματα (παίδων – εφήβων – κορασίδων – νεανίδων), Β΄ Γυναικών και Γ΄ Ανδρών. Την επόμενη Αγωνιστική περίοδο με την προϋπόθεση ότι συμμετείχαν σε ικανό αριθμό αγώνων,οι Νέοι αυτοί Κριτές (Δόκιμοι), και οι Κριτές της προηγούμενης χρονιάς, συμμετέχουν σε αγώνες Τοπικών πρωταθλημάτων των Κατηγοριών Α΄ – B΄ Ανδρών και Α΄ Γυναικών.

2.ΚΡΙΤΕΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3.ΚΡΙΤΕΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4.ΚΡΙΤΕΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

5.ΚΡΙΤΕΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

6.ΚΡΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το χρονικό διάστημα και οι απαιτούμενοι αγώνες ανά Κατηγορία για την Αξιολόγηση (εξέλιξη στις Κατηγορίες) των Κριτών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 και 6, καθορίζονται από την Ε.Ο.Κ. (Κ.Ε.Δ.) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο.Για τη κατηγορία των Διεθνών Κριτών απαιτείται η γνώση της Αγγλικής επιπέδου Lower.

ΑΡΘΡΟ11.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ

Οι ορισμοί των μελών της Γραμματείας (Σημειωτών – Χρονομετρών – Χρονομετρών 24΄΄κ.λ.π.), γίνονται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. Οι πράξεις της Επιτροπής έχουν εισηγητικό χαρακτήρα και για την ισχύ τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της Κ.Ε.Δ.
Αντίστοιχη Επιτροπή Ορισμού ορίζεται και στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

ΑΡΘΡΟ12.ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

Κάθε Κριτής είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα, κάποιο χρονικό διάστημα τέτοιο που να του επιτρέπει να είναι έτοιμος να παρουσιαστεί σ’ αυτό όπως ο Κανονισμός Παιδιάς ορίζει.

Για το σκοπό αυτό καθορίζεται:

1.Ανοιχτά γήπεδα Τοπικών αγώνων:Είκοσι (20) λεπτά.

2.Κλειστά γήπεδα Τοπικών αγώνων:Τριάντα (30) λεπτά.

3.Γήπεδα αγώνων Ε.Ο.Κ. :Σαράντα (40) λεπτά.

4.Διεθνείς αγώνες – Α1 Ενικής Ανδρών:Εξήντα (60) λεπτά.

ΑΡΘΡΟ13.ΣΤΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ

Η στολή των Κριτών σε κάθε αγώνα πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Αυτή αποφασίζεται από το Δ.Σ.
Υπάρχει δυνατότητα στις στολές να διαφημίζεται κάποιος σπόνσορας αφού κάτι τέτοιο εξυπηρετεί το Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ14.ΣΧΟΛΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

Η Ε.Ο.Κ. έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης Σχολής όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο.Έχει την εποπτεία των Σχολών και ορίζει τα άτομα που θα διδάξουν.

ΑΡΘΡΟ15.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ

Το Δ.Σ. όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο αποφασίζει την πραγματοποίηση συγκέντρωσης Κριτών. Η παρουσία όλων των Κριτών είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. Συνιστάται να γίνεται περίπου μία (1) τον μήνα.

ΑΡΘΡΟ16.ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΙΤΩΝ

Κατώτερο όριο ηλικίας είναι το18ο έτος συμπληρωμένο, προσμετρημένο από την ημερομηνία γεννήσεώς του.

Ανώτατο όριο ηλικίας είναι το εκάστοτε οριζόμενο από την FIBAή την Ε.Ο.Κ. Διαφορετικά ορίζεται το 60ο έτος, και παύει ο Κριτής να είναι εν ενεργεία την ημερομηνία συμπλήρωσης αυτού του έτους.

ΑΡΘΡΟ17.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΩΝ

Κάθε Κριτής είναι υποχρεωμένος μέχρι την 10η Ιουνίου κάθε έτους να υποβάλλει Δήλωση Ενέργειας, στον Σύνδεσμο.

Ο Κριτής θα πρέπει να είναι ταμειακάτακτοποιημένος, δηλαδή να μη χρωστάει την συνδρομή του και να έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές και έκτακτες εισφορές

ΑΡΘΡΟ18.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ

Οι Κριτές υποχρεούνται:

1.Να υποβάλλουν Δήλωση Ενέργειας μέχρι την 10η Ιουνίου κάθε έτους.

2.Να συμπληρώνουν πλήρως τα στοιχεία τους στις Δηλώσεις Ενέργειαςκαι να ενημερώνουν τον Σύνδεσμο για τυχόν αλλαγές αυτών.

3.Να μελετούν όλους τους Κανονισμούς καιτις ερμηνευτικές εγκυκλίους, να συμμορφώνονται προς αυτούς καθώς και στις Διατάξεις του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού του Συνδέσμου.

4.Να παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις του Συνδέσμου και να παρακολουθούν τυχόν ενημερωτικές ημερίδεςσε θέματα Κανονισμών που θα διοργανώνονται από το Σύνδεσμο μόνο ή με συνεργασία άλλου φορέα.

5.Να είναι πάντοτε ενδεδυμένοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με την προκαθορισμένη στολή.

6.Να υποβάλλουν εντός 48 ωρών από τη λήξη του αγώνα που ορίστηκαν, Αντίγραφο της Έκθεσής τους, σε περίπτωση που η κατάσταση του αγώνα τοκαθιστά αναγκαίο, στον Σύνδεσμο και στην Διοργανώτρια Αρχή.

7.Να μη διατυπώνουν δημόσια κρίσεις και σχόλια σε βάρος συναδέλφων Κριτών ή Διαιτητών. Οποιοδήποτε σχόλιο ή κρίση, είναι υποχρεωμένοι να το διατυπώνουν στις συγκεντρώσεις ή Συνελεύσεις του Συνδέσμου.

8.Να μη διατυπώνουν δημόσια διά του Τύπου ή Μ.Μ.Ε. γνώμη ή κρίση για τον αγώνα που συμμετείχαν λόγω της ιδιάζουσας ιδιότητας και θέσης του Κριτή και βαρύτητας του λειτουργήματός του.

Σε περίπτωση όμως που επώνυμα δημοσιεύματα ή δηλώσεις θίγουν την τιμή και αξιοπρέπεια ή επέρχεται ηθική εν γένει μείωσή του, δικαιούται να απαντήσει ύστερα από ενημέρωση και σχετική έγκριση του Δ.Σ.

9.Η εν γένει συμπεριφορά τους να χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, αξιοπρέπεια, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, δημιουργώντας προϋποθέσεις σεβασμού προς το πρόσωπό τους και το λειτούργημα που υπηρετούν.

10.Να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κάθε πράξη η οποία θεωρείται αντιδεοντολογική με την Αθλητική ιδιότητα.

11.Να διεκπεραιώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο (καταβολή Ετήσιας Συνδρομής, ποσοστά αποζημιώσεων αγώνων του κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ19.ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗ

1.Ο Κριτής που θα τύχει ν’ αποκτήσει τις ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, εκπίπτει της ιδιότητας του Κριτή και εφαρμογή για την επαναφορά του έχουν τα οριζόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο.

2.Κριτήςπου στο πρόσωπό του συντρέχουν οι περιπτώσεις στέρησης ή καταδίκης που αναφέρονται στο Άρθρο 3 παράγραφο 1 σε συνδυασμό με το Άρθρο 44 παράγραφο 14 του Ν. 2725/99, εκπίπτει αυτοδίκαια της ιδιότητας του Κριτή εν Ενεργεία ή μη.

ΑΡΘΡΟ20.ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ – ΜΗΤΡΩΑ

Ο Σύνδεσμος τηρεί Ατομικούς Φακέλους των μελών τουστους οποίους περιλαμβάνονται:

1.Δήλωση Ενέργειας.

2.Απολογίες – Ποινές.

3.Προαγωγές (Αξιολογήσεις)

4.Αριθμός αγώνων (Ορισμοί).

Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, θα επιλύεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ:30 ΜΑΪΟΥ 2012

ΤΟ Δ.Σ.