O ΣYNΔEΣMOΣ KPITΩN KAΛAΘOΣΦAIPIΣHΣ NOMOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ , KAΛEI OΛOYΣ TOYΣ EN ENEPΓEIA KPITEΣ NA ΠAPAΣTOYN THN TPITH 24/5/2022 KAI ΠEMΠTH 26/5/2022 KAI ΩPEΣ 17.00- 21.00 ΣTO ΞENOΔOXEIO “Capsis”,ΣTO ΠΛAIΣIO ENHMEPΩΣHΣ KAI EΠIMOPΦΩΣHΣ AΠO THN K.TANIA MEPΙΚΑ, EKΠPOΣΩΠO THΣ EOK.

H ΠAPOYΣIA OΛΩN KPINETAI AΠAPAITHTH